พอเพียงสู่ชุมชน

กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ณ เทศบาลตำบลเขาท่าพระ จ.ชัยนาท

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.