โครงงานคุณธรรม “สวดนำ ใฝ่ธรรม”

สำนักงานครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลเชิงประจักษ์
แนวทางการ
พัฒนาโครงงานคุณธรรม “สวดนำ ใฝ่ธรรม” (Praying for seeking the Dharma)
ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ (ม.4 – ม.6)ให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed