พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด
และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed