ดอกไม้พอเพียงจากเปลือกข้าวโพด

ชุมนุมนาฏศิลป์ ดูแลโดยอาจารย์กัญญารัตน์  คำมะณี ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดนำมาใช้ในการแสดงจินตลีลา “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง “
นักเรียนร่วมกันเก็บขวดขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับในแต่ละกิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์
โดยใช้เวลา1สัปดาห์ได้เงิน 195 บาท ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและเข้าใจความพอเพียงมากยิ่งขึ้นจากการปฏิบัติจริง
เปลือกข้าวโพดที่ใช้ไม่ได้แล้วนำไปให้กวางที่วัดไกลกังวล(เขาสาระพัดดี)อำเภอหันคา ซึ่งเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

Bookmark the permalink.