ฐานการเรียนรู้ผักไร้ดิน

ฐานการเรียนรู้ผักไร้ดิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
นักเรียนได้เรียนรู้เกษตรแนวใหม่จากการปฏิบัติจริง  

Bookmark the permalink.