รับการประเมิน

ท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการประเมิน
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาผู้บริหารสถานศึกษา

« 2 of 7 »

Bookmark the permalink.