เด็กเก่งภาษาไทย

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ดังนี้ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ เฮี๊ยะหลง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นายธนวัฒน์ แสงทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติดภาระกิจ)
3. เด็กหญิงธนัญญา ชูควร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4. นายประภากร คล้านสมาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ติดภาระกิจ)

Bookmark the permalink.