กิจกรรมวันวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯสังคมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานธรรม
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ แสดงออกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย และวิถีพุทธ

Bookmark the permalink.