รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบโล่ประทานจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
แก่โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed