ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed