ช.น.พ.เกมส์ 61 ชุด1

การแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ระหวํางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้จากการเรียนพลศึกษามาปฏิบัติและได้แสดงออก ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาบนพื้นฐานแหํงความพอเพียง
โดยใช้ชื่อการแขํงขันครั้งนี้ วํา “ช.น.พ.เกมส์ 61”

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed