แนะแนวการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าให้การแนะแนว
แนะนำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ วมว.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Bookmark the permalink.