วันอาเซียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม วันอาเซียน
เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนประเทศ
ให้สามารถอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเข็มแข็ง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

« 1 of 5 »

Bookmark the permalink.