2 Minutes Chinese

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม 2 Minutes Chinese ในทุกเช้าวันพฤหัส ณ บริเวณลานธรรม
เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี สนใจ ฝึกการใช้ การสนทนาและกล้าแสดงออก เพราะภาษาจีนสำคัญต่อการสื่อสารและไม่ยากอย่างที่คิด

 CNP_0111CNP_0118

Bookmark the permalink.