ชนะเลิศประเภทวาดเส้นหุ่นนิ่ง

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยอาจารย์ณฤดล ชัยสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะศิลปะ โดยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้เด็กหญิงณัฐณิชา โตกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวาดเส้นหุ่นนิ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

Bookmark the permalink.