ค่ายภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจรรมการค่ายภาษาไทย วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย การละเล่นพื้นบ้าน จากเล่นของเด็กจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของไทย

ขอบคุณภาพจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed