การเรียนรู้แบบ STEM

“STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

การทดลองเรื่องแรงลอยตัวโดยบูรณาการวิชาฟิสิกส์และวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์มุทิตา สำเภาเงิน
การพิสูจน์สูตรโดยใช้ความรู้เรื่องแรงลอยตัว  เมื่อพิสูจน์สูตรได้เรียบร้อยจึงนำมาเขียนโปรแกรมเพื่อดูความสอดคล้อง
โปรแกรมจะคำนวณน้ำหนักบรรทุกที่เรือสามารถรับได้

Bookmark the permalink.