อันดับ 1 PISA (การรู้เรื่องการอ่าน)

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียน
ที่สอบได้อันดับ 1 ของการสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ครั้งที่ 1 และ 2

Bookmark the permalink.