เปิดศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และ C.N.P. Green Market 4.0 Chainat

ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนในด้านการบริหารจัดการขยะ มุ่งเน้นการสร้างวินัย ป้องกัน ลดมลพิษจากขยะ และรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และต่อยอดโครงการโรงเรียนปลอดขยะได้จัดทำโครงการห้องเรียนอาชีพ “C.N.P. Green Market 4.0 Chainat”

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.