โครงงานคุณธรรม ที่ 5 ของประเทศ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
จั
ดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 5 ระดับประเทศ

Bookmark the permalink.