ขั้นตอนเข้า e-mail

ตามที่ได้แจ้ง e-mail address ให้กับนักเรียน นักเรียนสามารถเข้าใช้งานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ภาพตัวอย่างจะเป็น e-mail ของคุณครู ให้นักเรียนกรอก e-mail ให้นักเรียนกรอก e-mail ของนักเรียนค่ะ

Bookmark the permalink.