ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

คลิ๊กเพื่อเข้ากรอกข้อมูลในระบบการรับนักเรียน


หมายเหตุ : 1. นักเรียนที่เคยกรอกข้อมูลในระบบแล้ว (ห้องเรียนพิเศษ) สามารถใช้ใบสมัครข้อมูลเดิมได้

2. เมื่อกรอกข้อมูลเข้าระบบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร เพื่อมายื่นในวันรับสมัคร

บ1 บ4
บ1l  

 

n4 s4


 

Bookmark the permalink.