เด็กประพฤติดีมีค่านิยม

ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร ม่วงเพ็ชร ได้รับการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

Bookmark the permalink.