เหรียญเงินระดับประเทศ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้เหรียญเงินจากกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  และการอ่าน pisa 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

Bookmark the permalink.