คนเก่งเพลงพื้นบ้าน

นางสาวชัญญานุช ยาทุมานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8 ได้รับรางวัลชมเชย
จากโครงการ “ค่ายเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน (New Jen FS) รุ่นที่ 5

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์กัญญารัตน์  คำมะณี ค่ะ

Bookmark the permalink.