ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ศึกษารู้ซึ้งถึงหลักธรรม และรู้จัก ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพื่อนำหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ สังคมให้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานที่มั่นคงต่อไป

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.5/3 ค่ะ

« 2 of 4 »
Bookmark the permalink.

Comments are closed