ค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดค่ายและการเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี  จำนวน 6 คน
ได้แก่ นางสาววรพิชชาฐ์ จันทร์เรือง ม.5/พ,นางสาวตติยา แพ่งดิษย์ ม.5/พ , นางสาวสโรชา เกตุพานิช ม.5/พ ,
นางสาวปวันรัตน์ ฉิมเกิด ม.5/พ, นายพงศกร เกิดผลวัฒนา ม.4/พ และนางสาวธนนันท์ สังข์ประเสริฐ ม.3/พ
ระหว่างวันที่ 3-19 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

หมายเหตุ: สอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ค่ายนี้เป็นเสมือนประตูสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์

Bookmark the permalink.

Comments are closed