ประกาศห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนอ่านประกาศและ Download เอกสารเพื่อประกอบการมอบตัว

 

1. ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
2. ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ประกาศ เรื่อง  การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
4. สถานที่รับรายงานตัวและมอบตัว ม.4
5. แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
6. แบบบันทึกประวัตินักเรียน

 หมายเหตุ :ข้อ 6 แจ้งนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4
ให้นักเรียนปริ้นเอกสารและกรอกข้อมูลแบบบันทึกประวัตินักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว นำมายื่นวันรายงานตัวค่ะ

ประกาศแจ้งตัวสำรอง

รายงานตัวและมอบตัว

ew

ส่ง

Bookmark the permalink.

Comments are closed