ติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
พร้อมมอบแนวทางแนวปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.6/3 ค่ะ

« 1 of 4 »

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed