พิธีถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และแสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด
รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อีกประการหนึ่งด้วย

ขอบคุณภาพจาก อ.วิษณุ ประสิทธิกสิกร ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed