สาสน์จากท่านผู้อำนวยการ

สาสน์จากผู้อำนวยการโรงเรียน

 

b1
นายถวัลย์  ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

                ในโอกาสที่ผมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จึงขอถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านที่เคารพนับถือทุกท่าน ว่าผมมีปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นสถาบันการศึกษาที่เราชาวชัยนาทพิทยาคมทุกคน ภูมิใจและจะดำเนินนโยบายทุกอย่างทุกด้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนี้

                ทิศทางสำคัญที่โรงเรียนจะก้าวเดินไป คือการพัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมให้เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะมีการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards: SCQA) เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในเร็ววันนี้

                ในด้านอาคารสถานที่ ที่ผมจะพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน ที่ทันสมัย สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสนับสุนการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จะต้องได้รับการพัฒนา นักเรียนจะมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่จะแข่งขันในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

                อย่างไรก็ตาม คุณธรรมของผู้เรียนตามค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการและคุณลักษณะผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนดก็เป็นสิงสำคัญที่ผมจะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

                โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ผมเรียนไว้ข้างต้นไม่ได้ ถ้าคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมนักเรียนเก่า ไม่สนับสนุน ผู้ปกครองและครูไม่ร่วมมือ นักเรียนขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน

                ผมจึงขอกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับผมและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Bookmark the permalink.

Comments are closed