ข้อมูลครูและบุคลากร

กลุ่มบุคลากร

เพศ

รวม(คน)

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหาร

4

1

5

4

1

5

กลุ่มภาษาไทย

2

13

15

10

5

7

8

กลุ่มคณิตศาสตร์

2

18

20

6

14

7

6

7

กลุ่มวิทยาศาสตร์

6

19

25

12

13

10

3

12

กลุ่มสังคมศึกษาฯ

6

14

20

13

7

12

4

4

กลุ่มสุขศึกษาฯ

6

1

7

5

2

1

6

กลุ่มศิลปะ

6

1

7

5

2

5

2

กลุ่มการงานอาชีพฯ

9

15

24

16

8

2

11

11

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

1

17

18

16

2

7

11

แนะแนว

3

4

7

4

3

2

5

กลุ่มสนับสนุนฯ

8

8

7

1

3

2

3

รวมครูผู้สอน

45

111

156

94

61

1

54

30

72

กลุ่มครูอัตราจ้าง

1

2

3

3

กลุ่มลูกจ้างประจำ

10

10

2

กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน

5

5

2

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
(แม่บ้าน)

กลุ่มครูจ้างชาวต่างชาติ 2 1 3

รวมทั้งสิ้น

58

119

177

101

61

1

54

30

72

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Comments are closed