ข้อมูลครูและบุคลากร

กลุ่มบุคลากร

เพศ

รวม(คน)

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหาร

4

1

5

4

1

5

กลุ่มภาษาไทย

2

13

15

8

7

8

1

6

กลุ่มคณิตศาสตร์

4

20

24

8

16

10

6

8

กลุ่มวิทยาศาสตร์

4

26

30

14

16

16

4

10

กลุ่มสังคมศึกษาฯ

7

14

21

14

7

13

4

4

กลุ่มสุขศึกษาฯ

7

1

8

6

2

1

1

6

กลุ่มศิลปะ

6

1

7

6

1

6

1

กลุ่มการงานอาชีพฯ

7

15

22

13

8

1

2

11

9

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

1

20

21

18

3

11

10

แนะแนว

3

4

7

4

3

1

6

กลุ่มสนับสนุนฯ

7

7

6

1

2

3

2

รวมครูผู้สอน

45

122

167

97

68

2

69

32

66

กลุ่มครูอัตราจ้าง

1

1

1

พนักงานราชการ

1

1

1

กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน

5

5

5

กลุ่มลูกจ้างประจำ

10

10

10

กลุ่มครูจ้างชาวต่างชาติ 2 1 3 3

รวมทั้งสิ้น

57

130

187

117

68

2

69

32

66

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560