ข้อมูลครูและบุคลากร

กลุ่มบุคลากร

เพศ

รวม(คน)

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร

2

2

4

4

2

1

1

กลุ่มภาษาไทย

3

10

13

4

8

5

4

4

กลุ่มคณิตศาสตร์

4

17

21

7

14

10

4

7

กลุ่มวิทยาศาสตร์

4

26

30

12

18

11

8

11

กลุ่มสังคมศึกษาฯ

7

13

20

10

10

13

3

4

กลุ่มสุขศึกษาฯ

6

1

7

5

2

1

1

5

กลุ่มศิลปะ

6

2

8

7

1

7

1

กลุ่มการงานอาชีพฯ

4

13

17

7

9

1

2

6

9

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

21

21

13

8

9

4

8

แนะแนว

3

2

5

2

3

1

4

กลุ่มสนับสนุนฯ

6

6

6

2

2

2

รวมครูผู้สอน

39

113

152

73

77

1

60

36

55

1

กลุ่มครูอัตราจ้าง

2

2

1

1

กลุ่มลูกจ้างประจำ

9

9

2

กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน

1

11

12

12

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
(แม่บ้าน)

1

5

6

กลุ่มครูจ้างชาวต่างชาติ 4 1 5

รวมทั้งสิ้น

54

132

186

88

78

1

60

36

55

1

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Comments are closed