ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายยงยุทธ  พึ่งละออ
รองฯฝ่ายปกครอง

รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ

รองฯฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดร.พรทิพย์ สุพรรณกุล
รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป