ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายยงยุทธ  พึ่งละออ
รองฯฝ่ายปกครอง
นายคำรณ  เอื้ออนุสรณ์
รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ
นายทัศนัย  มีทอง
รองฯฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดร.พรทิพย์ สุพรรณกุล
รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป