ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายยงยุทธ  พึ่งละออ
รองฯฝ่ายปกครอง

รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ

รองฯฝ่ายบริหารงบประมาณ

รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป

Comments are closed