ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายยงยุทธ  พึ่งละออ
รองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์
รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวอมรา อิ่มศิลป์
รองฯกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

รองฯกลุ่มบริหารทั่วไป

Comments are closed