ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายวิเชียร แก่นไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นายยงยุทธ  พึ่งละออ
รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์
รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวอมรา อิ่มศิลป์
รองฯฝ่ายบริหารงบประมาณ

รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป

Comments are closed