กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางวรนุช  อยู่เล่ห์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฉลองรัตน์   พารีสอน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุธีรา   บัวสุนทร
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางวันดี  มีทอง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลักษณา  ทับบุรี
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางรุญณี ศรีภูธร
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวแฉล้ม อินวารี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางปุณยนุช เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ

 

นางศมาพร เทียมโคกกรวด
วิทยฐานะ: –
นายอุทัย  มีสิทธิกุล
วิทยฐานะ: –
น.ส.แคทรียา  แสงดาวเทียน
วิทยฐานะ: –
น.ส.ปิยะพร  เขียวอินทร์
วิทยฐานะ: –
นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุกัญญา  ด้วงกลัด
วิทยฐานะ: –
นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน
วิทยฐานะ: –
นายกิตติคม ชูชีพ
วิทยฐานะ: –