กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฉลองรัตน์ พารีสอน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุธีรา บัวสุนทร
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางวันดี มีทอง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางวรนุช อยู่เล่ห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลักษณา ทับบุรี
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางรุญณี ศรีภูธร
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวแฉล้ม อินวารี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางปุณยนุช เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ

 

นางศมาพร เทียมโคกกรวด
วิทยฐานะ: –
นายอุทัย มีสิทธิกุล
วิทยฐานะ: –
น.ส.แคทรียา แสงดาวเทียน
วิทยฐานะ: –
น.ส.ปิยะพร เขียวอินทร์
วิทยฐานะ: –
นางสาวอุบล มะนาวหวาน
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด
วิทยฐานะ: –
นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน
วิทยฐานะ: –
นายกิตติคม ชูชีพ
วิทยฐานะ: – 
นายอิทธิพล สามสี
วิทยฐานะ: –
นางสาวฤดีภรณ์ อรรคพันธุ์
วิทยฐานะ: – 
นางสาวอรพรรณ บุญเรือง
วิทยฐานะ: –