กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวรนุช อยู่เล่ห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางฉลองรัตน์   พารีสอน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลักษณา  ทับบุรี
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางรุญณี ศรีภูธร
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวแฉล้ม อินวารี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางปุณยนุช เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางศมาพร เทียมโคกกรวด
วิทยฐานะ: –
นายอุทัย  มีสิทธิกุล
วิทยฐานะ: –
น.ส.ปิยะพร  เขียวอินทร์
วิทยฐานะ: –
นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุกัญญา  ด้วงกลัด
วิทยฐานะ: –
นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน
วิทยฐานะ: –
นายกิตติคม ชูชีพ
วิทยฐานะ: – 
นายอิทธิพล สามสี
วิทยฐานะ: –
นางสาวอรพรรณ บุญเรือง
วิทยฐานะ: –
นางสาวฤดีภรณ์ อรรคพันธุ์
วิทยฐานะ: –