กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวลักษณา  ทับบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวรนุช อยู่เล่ห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางฉลองรัตน์   พารีสอน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางปุญยนุช เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวแฉล้ม อินวารี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวอุบล  มะนาวหวาน
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางศมาพร เทียมโคกกรวด
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายอุทัย  มีสิทธิกุล
วิทยฐานะ: –
นางสาวปิยะพร  เขียวอินทร์
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุกัญญา  ด้วงกลัด
วิทยฐานะ: –
นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน
วิทยฐานะ: –
นายกิตติคม ชูชีพ
วิทยฐานะ: – 
นางสาวนันทิยา ด้วงน้อย
นายอิทธิพล สามสี
วิทยฐานะ: –
นางอรพรรณ สุคลธา
วิทยฐานะ: –
นางสาวฤดีภรณ์ อรรคพันธุ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวนันธิยา ด้วงน้อย
วิทยฐานะ: –
 นายนิธิ วัฒนรัตน์
วิทยฐานะ: –