โครงร่างองค์กร

ลักษณะขององค์กร

                โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนไชยบำรุงราษฎร์” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2452 ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชัยนาทวิชัยบำรุงราษฎร์”“โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์” และ “โรงเรียนชัยนาท-พิทยาคม” ตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

                โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 55/30 ถนนลูกเสือ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) CHAINATPITTAYAKOM SCHOOL รหัส Obec : 090268 รหัส SMIS : 08012001 ที่อยู่เว็บไซต์ www.chainatpit.ac.th e-mail : chainatpit@hotmail.com e-mail : chainat@chaiyo.com  โทรศัพท์ 056-411645 โทรสาร 056-411507 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เมืองชัยนาท ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท

                โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12:12:12 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 11:11:11 ปัจจุบันมีนักเรียน 2,825 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 186 คน มีนายวิเชียร แก่นไร่ เป็นผู้อำนวยการ จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริหารทั่วไป มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สมาคมนักเรียนเก่าชัยนาทพิทยาคม ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments are closed