สมรรถนะหลักของโรงเรียน


โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม มีเป้าหมายการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานคุณภาพ สมรรถนะหลักของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่สำคัญและสามารถกำหนดเป็นทรัพยากรสำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ประกอบด้วย  สมรรถนะทางด้านการบริหารจัดการ  สมรรถนะด้านงบประมาณ   สมรรถนะด้านคุณภาพของบุคลากร  สมรรถนะด้านการจัดบรรยากาศการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  มีความพร้อมและมีศักยภาพในสมรรถนะทั้ง  4  ด้าน  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

  1. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  ผู้บริหารมีแนวคิดในการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและบริหารจัดการโดยประยุกต์ใชกระบวนการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) การวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) และการทำงานเป็นทีม (Team Work) จัดการวางแผนการจัดระบบการทํางานที่เอื้อ​ต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กร​แห่งการเรียนรู้ นำวิธีการเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นผู้นำทางวิชาการโดยการกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีการเผยแพร่ผลงานนักเรียนต่อสาธารณชน
  2. สมรรถนะด้านการจัดหางบประมาณ  โรงเรียนมีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การดูแลตรวจสอบการเงินบัญชีการบริหารจัดการพัสดุ  และสินทรัพย์  ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ให้การสนับสนุน
  1. สมรรถนะด้านคุณภาพของบุคลากร โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ   มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีประสบการณ์และมีทักษะการสอนและการผลิตสื่อการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมมีสำนึก  และพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
  2. สมรรถนะด้านการจัดบรรยากาศการศึกษา พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยี ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความทันสมัย  ซึ่งโรงเรียนใช้ ใน การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการประจำกลุ่มสาระ  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ในโรงเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  คิด  ประดิษฐ์  มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  นำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

Comments are closed