สมรรถนะหลักของโรงเรียน

           1) บุคลากรปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม มีค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกัน

           2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เครือข่ายด้านเทคโนโลยี และบุคคล องค์กรความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           3) ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม

Comments are closed