หลักสูตรการศึกษา

 

                โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2553  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2550 หลักสูตรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  พุทธศักราช 2553 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 และได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิชาเพิ่มเติมความเป็นสากล คือ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ (IS1) รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ (IS2) รายวิชาการนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)

                การจัดการศึกษา  มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนมีความตั้งใจที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายโดยกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนทุกประเภทและกำหนดหลักสูตรที่มีรายวิชาที่เป็นระดับสากล จนได้รับความเชื่อถือด้านการเป็นผู้นำการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล

Comments are closed