กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

           กลยุทธ์ข้อ 1  การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

           กลยุทธ์ข้อ 2  พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการนำวิทยาการ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           กลยุทธ์ข้อ 3  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย​ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสังคมโลก

           กลยุทธ์ข้อ 4  สนับสนุนการนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการ  และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

           กลยุทธ์ข้อ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อม  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้  และใช้สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

           กลยุทธ์ข้อ 6  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Comments are closed