กลยุทธ์, อุดมการณ์

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

           กลยุทธ์ข้อ 1  การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

           กลยุทธ์ข้อ 2  พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการนำวิทยาการ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           กลยุทธ์ข้อ 3  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย​ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสังคมโลก

           กลยุทธ์ข้อ 4  สนับสนุนการนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการ  และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

           กลยุทธ์ข้อ 5  พัฒนาสภาพแวดล้อม  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้  และใช้สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

           กลยุทธ์ข้อ 6  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

อุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียน

           1. รักการอ่าน  รักการเขียน รักการเรียนรู้ และรักการค้นคว้า  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และการศึกษาต่อ
           2. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
           3. มีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้อื่นด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทาย รอบรู้ เจรจา มารยาทงาม น้ำใจดี  มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ และเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป

Comments are closed