กลยุทธ์

กลยุทธ์หลักที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
          กลยุทธ์การพัฒนา
                   1.1  พัฒนาสถานศึกษาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
                   1.2  
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
                   1.3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  
                   1.4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          กลยุทธ์การพัฒนา
                   2.1  พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
                   2.2  
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                   2.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
                   2.4  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ  
                   2.5  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์หลักที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
          กลยุทธ์การพัฒนา
                   3.1  สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
                   3.2  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

                   3.3  ส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                   3.4  ส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์หลักที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์การพัฒนา
                   4.1  เสริมสร้างพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
                   4.2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                   4.3  เสริมสร้างพัฒนาทักษะที่สำคัญ 3R8C
                   4.4  เสริมสร้างเอกลักษณ์ผู้เรียนให้โดดเด่น
                   4.5  เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

กลยุทธ์หลักที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
          กลยุทธ์การพัฒนา
                   5.1  บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา
                   5.2  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
                   5.3  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบแนะแนว ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมภายในและระบบการนิเทศภายในให้เข้มแข็งเอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษา
                   5.4  ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                                 พัฒนานักเรียนสู่ 7 สร้าง
                                             –  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
                                             –  สร้างทักษะการเรียนรู้
                                             –  สร้างทักษะชีวิต
                                             –  สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น
                                             –  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
                                             –  สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
                                             –  สร้างเสริมสุขภาพกายและจิต
                                 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่สำคัญ 3R8C
                                           3R ได้แก่
                                                      –  อ่านออก (Reading)
                                                      –  เขียนได้ (Writing)
                                                      –  มีทักษะในการคำนวณ (Arithmetic) (อะริธเมททิค)

                                           8C ได้แก่
                                                      –  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving)
                                                      –  คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
                                                      –  ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)
                                                      –  ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and Media Literacy)
                                                      –  ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding)
                                                      –  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy)
                                                      –  ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
                                                      –  มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion)

 

Comments are closed