กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายชำเลียง เทพพักทัน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอาภรณ์ ฉินนานนท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางพอใจ บุษบงค์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา คงฤทธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา สุหงษา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางปุณฑิภัค ปั้นมูล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพเยาว์ พันธ์รอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางปุณพิมพ์ สุพรรณวินิจกุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาววารุณี มาจำเนียร
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางอรชุมา พรหมทับทิม
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
 นางนันทรัตน์ มั่งมี
วิทยฐานะ: –
นางสาวนฤมล โตอ่อน
วิทยฐานะ: –
นายอานนท์ วัฒนานันท์
วิทยฐานะ: –
นางดุจดาว ทวีผล
วิทยฐานะ: –
นางรวิภา พะยุพัด
วิทยฐานะ: –
นางธีราภรณ์ มาแจ้ง
วิทยฐานะ: –
นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวธัญดา สิทธิศักดิ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล
วิทยฐานะ: –
นางสาวยุดาวดี สุขมาก
วิทยฐานะ: –
นางสาวศิริมาลา ใจแสน
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐนันท์ ลิมสมนึก
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์
วิทยฐานะ: – 
นางสาววรรณพร ยิ้มฉาย
วิทยฐานะ: –
นางสาวปทุมทิพย์  อินทร์เอก
วิทยฐานะ: – 
นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์
วิทยฐานะ: – 
นางสาวศิภชา ทิพากันต์
(Lab boy)