กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายชำเลียง เทพพักทัน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
างสุภาพร ตันติเสรีรัตน์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอาภรณ์ ฉินนานนท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางพอใจ บุษบงค์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา คงฤทธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา สุหงษา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางปุณฑิภัค ปั้นมูล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพเยาว์   พันธ์รอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางปุณพิมพ์ สุพรรณวินิจกุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาววารุณี มาจำเนียร
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางนันทรัตน์ มั่งมี
วิทยฐานะ: –
นางสาวนฤมล โตอ่อน
วิทยฐานะ: –
นายอานนท์  วัฒนานันท์
วิทยฐานะ: –
นางดุจดาว  ทวีผล
วิทยฐานะ: –
นางสาวอรชุมา  หุ้มไหม
วิทยฐานะ: –
นางรวิภา พะยุพัด
วิทยฐานะ: –
นางธีราภรณ์ มาแจ้ง
วิทยฐานะ: –
นายวิศรุฒม์  เอมสมบูรณ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวธัญดา  สิทธิศักดิ์…
วิทยฐานะ: –
นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล
วิทยฐานะ: –
นางสาวยุดาวดี สุขมาก
วิทยฐานะ: –
นางสาวศิริมาลา  ใจแสน
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐนันท์ ลิมสมนึก
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐฤทัย  คงไกรฤกษ์
วิทยฐานะ: – 
น.ส.ศรันย์ชนก อุดมยชญ์พงษ์
(Lab boy)