กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางพอใจ บุษบงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายชำเลียง เทพพักทัน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
างสุภาพร ตันติเสรีรัตน์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิคุณ  รัตนเพทาย
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางปุณฑิภัค ปั้นมูล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา คงฤทธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา สุหงษา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาววารุณี มาจำเนียร
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพเยาว์   พันธ์รอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางปุณพิมพ์ สุพรรณวินิจกุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางนันทรัตน์ มั่งมี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางอรชุมา  พรหมทับทิม
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายอานนท์  วัฒนานันท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางดุจดาว  ทวีผล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวนฤมล โตอ่อน
วิทยฐานะ: –
นางธีราภรณ์ มาแจ้ง
วิทยฐานะ: –
นางสาวมนัสนันท์ สิทธิศักดิ์
วิทยฐานะ: –
นางรวิภา พะยุพัด
วิทยฐานะ: –
นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล
วิทยฐานะ: –
นางสาวศิริมาลา  ใจแสน
วิทยฐานะ: –
นางสาวยุดาวดี สุขมาก
วิทยฐานะ: –
นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล
วิทยฐานะ: –
นางสาวศิริมาลา  ใจแสน
วิทยฐานะ: –
นางสาวยุดาวดี สุขมาก
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐฤทัย  คงไกรฤกษ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐนันท์ ลิมสมนึก
วิทยฐานะ: –
นางสาวปทุมทิพย์ อินทร์เอก
วิทยฐานะ: –
 นางสาววรรณพร ยิ้มฉาย
วิทยฐานะ: –
นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวณัฐฤทัย  คงไกรฤกษ์
วิทยฐานะ: –
 นางธัญญา แตงสัน
(Lab boy)

Comments are closed