กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางมนัสวีร์  สรรพชัยยุทธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศลิษา รัตนนาคินทร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางธรรมชาติ   เอนกพงษ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางปณิตา พรรณพัชรา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา ผิวทิพากร
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภาณิตา ศรีจรัส
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางมนัสวี วัตถุสินธุ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาววนภรณ์  ค้ำชู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
 นางณัฎฐ์พิฌา  พรมจาด
วิทยฐานะ: – 
นางสาวนริศรา คำภาพักตร์
วิทยฐานะ: –
นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้ว
วิทยฐานะ: –
นางสาวปัทมา อ่อนน้อม
วิทยฐานะ: –
นางสาวจอมพร ธนกีรติกุล 
วิทยฐานะ: –
 นางสาวจินดา ยามสุข
วิทยฐานะ: –
นางสาวธัญยดา ทาเอื้อ
วิทยฐานะ: –
นางสาวณิฐชานันท์ รุจิราภัทรสิทธิ์
วิทยฐานะ: –
นางสุภาพรรณ ณ ลำปาง
วิทยฐานะ: –
นางสาวภัทร์สุดา มณฑศก
วิทยฐานะ: –
นางสาวกนกรัตน์  สิทธิวัง
วิทยฐานะ: –
Mr.You Zhi
Mr. Kinzang Doriji

Comments are closed