กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางกาญจนา ศิลกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายบุญเหลือ หอมเนียม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุธา  คงสนุ่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐชา ทองสดายุ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายชำนาญ  เข็มเงิน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ แก่นไร่
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสุชิรา บัวคง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางศิวพร  ด้วงช้าง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายสุนทร นิโครธานนท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางนิตยา เพชรจั่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายอุเทน  สุขสิงห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวจินตนา  เรือนแป้น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวสุพิชญา  พันธุ์ฉนวน
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน
วิทยฐานะ: –
นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ
วิทยฐานะ: –
นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด
วิทยฐานะ: –

 

นางสาวสุชาดา คงครอง
วิทยฐานะ: –