กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางกาญจนา ศิลกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิเชียร    หุ้มไหม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายบุญเหลือ หอมเนียม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุธา  คงสนุ่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางบุญช่วย  พงษ์ทรัพย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชา โพธิ์แหน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายชำนาญ  เข็มเงิน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุชิรา บัวคง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางศิวพร  ด้วงช้าง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางทิพวรรณ ภูสุภา
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางอารีรัตน์ แก่นไร่
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงาม
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายสุนทร นิโครธานนท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางนิตยา เพชรจั่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายอุเทน  สุขสิงห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวจินตนา  เรือนแป้น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน
วิทยฐานะ: –
นางสาวกรรชิมา มะยุเรศ
วิทยฐานะ: –
นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุชาดา คงครอง
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุภัค พันมะลี 
วิทยฐานะ: –