กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางกาญจนา ศิลกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางนิตยา เพชรจั่น
หัวหน้าคอมพิวเตอร์
นายบุญเหลือ  หอมเนียม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสุธา  คงสนุ่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายชำนาญ  เข็มเงิน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอรัญญา ภักดี
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายอุเทน  สุขสิงห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐชา ทองสดายุ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ แก่นไร่
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายสุนทร นิโครธานนท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวจินตนา  เรือนแป้น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวมุทิตา สำเภาเงิน
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ
วิทยฐานะ: –
นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุชาดา คงครอง
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุภัค พันมะลี
วิทยฐานะ: –

Comments are closed