กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง
วิทยฐานะ: –
นางสาวรุ่งนภา ขำมา
วิทยฐานะ: –
นางสุทัศษา อินมณี
วิทยฐานะ: –
นางขวัญนาค แสงประชุม
วิทยฐานะ: –
นางสาวอังคณา เกตุจันทร์
วิทยฐานะ: –
นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม
วิทยฐานะ: –
นายธีรพงศ์ เพ็งชัย
วิทยฐานะ: –
นางสาวนันทนา  ช้างหัวหน้า
วิทยฐานะ: –
นางสาวสอาดวรรณ  อ่อนฉ่ำ
วิทยฐานะ: –
นายวินัย  ขุมทรัพย์
วิทยฐานะ: –
 นางสาวปภัสรา แก้วมณี นางสาวชัชฏาพร จันทรา  

Comments are closed