กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ขำมา
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสุทัศษา อินมณี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางขวัญนาค แสงประชุม
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสาวอังคณา เกตุจันทร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม
วิทยฐานะ: –
นายธีรพงศ์ เพ็งชัย
วิทยฐานะ: –
นางสาวนันทนา  ช้างหัวหน้า
วิทยฐานะ: –
นางสอาดวรรณ  เลื่อนลอย
วิทยฐานะ: –
นายวินัย  ขุมทรัพย์
วิทยฐานะ: –
นายนัชนันท์ นครคง
วิทยฐานะ: –

Comments are closed