กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายวิชัย จาดพุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พระอาจารย์ปราโมทย์
พรมจันทร์ วิสุทฺโธ
นายคทายุทธ โกธรรม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางบงกช กลัดสุข
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางนฤมล พงศ์เสาวภาคย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางทิวาพร เรือนภู่
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางพรรณี มารศรี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางขวัญเรือน ซื่อดี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ

 

นายนิรัติศัย  ช่วงโพธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
วิทยฐานะ: –
นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
วิทยฐานะ: –
นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
วิทยฐานะ: –
_DSC0029-1
น.ส.วรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย
วิทยฐานะ: –
นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
วิทยฐานะ: –
นายสุนทร ยองจา
วิทยฐานะ: –
 นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย
วิทยฐานะ: –
นางวรนุช เจริญสุข
วิทยฐานะ: –
นางสาววนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา
วิทยฐานะ: –
นายนิทัศน์ เรืองศรี
วิทยฐานะ: – 
นางอิสยาภรณ์ ทับสกุล
วิทยฐานะ: –